ศาลจังหวัดระนอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดระนอง จำนวน 4 คน เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “ทำอย่างไร...จึงจะรู้กฎหมาย” เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้ง รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ด้านกฎหมายให้กับประชาชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ณ โรงแรมทินิดี ระนอง จังหวัดระนอง
อ่านข่าว : 102 | 13 มิถุนายน 2561 16:47

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 114
ผบ.1028/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1029/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1030/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1031/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1032/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1033/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1034/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1035/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1036/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1037/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1038/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1039/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1040/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1246/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1268/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.814/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.815/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.816/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.817/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.818/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.819/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.820/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.821/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.822/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.823/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.824/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.825/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.826/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.827/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.828/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.829/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.830/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.831/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.832/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.833/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.834/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.835/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.836/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.837/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.838/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.839/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.840/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.841/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.842/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.843/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.844/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.845/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.846/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.847/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.848/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.849/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.850/61
พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.851/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.852/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.853/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.854/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.855/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.856/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.857/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.858/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.859/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.860/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.861/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.862/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.863/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.864/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.865/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.866/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.867/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.868/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.869/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.870/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.871/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.872/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.873/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.874/61
น้ดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.875/61
น้ดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.876/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.877/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.878/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.879/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.880/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.881/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.882/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.883/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.884/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.885/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.886/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.887/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.888/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.889/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.890/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.891/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.892/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.893/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.894/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.895/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.896/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.897/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.898/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.899/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.900/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.901/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.902/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.903/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.904/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.905/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.906/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.907/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.908/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.909/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.910/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.911/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.912/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.