ศาลจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.th

ประกาศคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง สำหรับการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกันเป็นรายบุคคล ในตำแหน่งนิติกร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
เอกสารแนบ