ศาลจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระนอง Ranong Provincial Court ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.077826256-7 โทรสาร.077826258 E-mail : rnnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดระนองร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง โดยนางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ร่วมเป็นเป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ นางสาวอัณณ์ศิญา ร่างสง่า นิติกรชำนาญการพิเศษ ในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้คณะอาจารย์ นักเรียน และบุคลากร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการไกล่เกลี่ย ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ศาลจังหวัดระนองร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง โดยนางสาวพรทิพย์  ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ร่วมเป็นเป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ นางสาวอัณณ์ศิญา  ร่างสง่า  นิติกรชำนาญการพิเศษ ในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้คณะอาจารย์ นักเรียน และบุคลากร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการไกล่เกลี่ย ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เอกสารแนบ